Господарські справи

Господарські справи, як категорія проваджень у діяльності адвоката, займають особливу нішу в професійній діяльності як з огляду на складність питань, які підлягають вирішенню, так і з точки зору специфіки національного господарського законодавства та процесуальних норм. Адвокат, зорієнтований на господарські справи як на площину поточної діяльності повинен, апріорі, бути не лише юристом, але й мати незаурядні комунікаційні здібності, оскільки медіація у даній категорій проваджень займає левову частку у призмі практичних методів вирішення господарських спорів. Досудове врегулювання, як форма процесуальної активності, передбачена як обов’язкова лише у господарському судочинстві,а місцеві господарські суди розглядають справи лише за умови дотримання та належного підтвердження досудової активності позивача в напрямку самостійного врегулювання господарського спору.

Звертаємо увагу!!! Місцевий господарський суд, незважаючи на положення ст. 124 Конституції України, якою визначена універсальна юрисдикція судів, залишить позовну заяву без руху у разі відсутності документів, які підтверджують проведення медіаційної (досудової) процедури вирішення господарського спору.

 

З огляду на наведені факти, та наряду зі значною процесуальною затратністю господарського судочинства (високий поріг судового збору, істотна тривалість розгляду спору, можливість пролонгованого блокування поточної господарської діяльності підприємства тощо), ключовою місією адвоката є оптимальне врегулювання спору до застосування крайньої форми правового реагування – звернення до господарського суду. Методика, яка використовується при медіації є індивідуальною та залежить від ряду факторів:

1) Тип та підстава виникнення господарського спору;

2) Юридична характеристика відносин, які склались у господарській практиці між сторонами спору у ретроспективі та врахування стратегічної мети продовжувати взаємодію у перспективі;

3) Навиків адвоката вести активні переговори та виступати арбітром спору;

4) Особисті знайомства та авторитетність адвоката у бізнес-середовища.

Складність господарських спорів, окрім наведених вище факторів, обумовлюється також тим, що Господарським процесуальним кодексом України передбачено цілу низку окремих форм провадження, зокрема:

1) Наказне провадження;

2) Звичайне провадження, яке у свою чергу поділяється на дві підгрупи:

2.1. Спрощене провадження;

2.2 Загальне провадження.

Видача судового наказу у господарському судочинстві можлива у разі наявності трьох обставин:

А) Спір про право відсутній (існує документальне підтвердження факту виконання обов’язків та виникнення майнових прав у господарських відносинах);

Б) Факт господарських відносин задокументований письмово (у формі укладення письмового договору);

В) Ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2020 рік – 210200 грн.).

Слід мати на увазі, що судовий наказ, наряду з позитивними властивостями (оперативність вирішення спору – 5 днів з моменту подачі заяви, мінімум формальностей), наділений і рядом процесуальних вад (можливість оскарження впродовж 15 днів з дня вручення копії судового наказу боржнику, при цьому процес скасування наказу пов’язаний не з аргументацією позиції боржника, а лише з дотриманням процесуальних вимог до заяви, яка останнім подається в суд).

Парадоксально, але механізм судового наказу, який був покликаний спростити процедуру розгляду господарських справ, які підвідомчі господарському суду у відповідності до його предметної юрисдикції, було зведено нанівець прагненням законодавця ідеалізувати принцип змагальності у судовому процесі, що суперечить загальній світовій практиці. Для прикладу, більшість країн ЄС (серед яких зокрема Німеччина, Франція, Бельгія, Австрія), у діяльності комерційних судів використовують аналогічний механізм спрощеного розгляду справ про корпоративні спори, що дозволяє невідкладно досягати належного та своєчасного виконання господарських договорів без покладання процесуальних обтяжень на заявника як заінтересовану сторону провадження. При цьому меморандум чи рішення (залежно від конкретної правової системи), яке видається за результатами звернення підлягає невідкладному виконання у повному обсязі.

Змістовне наповнення спрощеного порядку розгляду справ господарським судом базується на застосуванні критерію малозначності (аналогічний ценз ціни позову, що і для наказного порядку розгляду справ), при цьому відсутній хоча б один з критеріїв, властивий наказному провадженню. Здебільшого цим критерієм є наявність спору про право, у разі, якщо предметне дослідження матеріалів справи не дозволяє безальтернативно стверджувати про наявність чіткого розмежування та обсягу прав та обов’язків сторін спору. Водночас, як показує практика, справа може бути віднесена до числа малозначних на підставі оціночної позиції суду, тобто на його розсуд, що створює вагомі незручності для сторін у разі, якщо адвокат своєчасно не оскаржить відповідну ухвалу суду.

У загальному порядку господарські суди розглядають справи, які не підпадають під критерії, наведені для наказного та спрощеного алгоритмів

В цілях спрощення розуміння комплексу господарських справ, що підвідомчі господарському суду, до їх числа слід віднести спори, пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, сторонами у яких є юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Увесь кластер господарських справ у першій інстанції розглядають місцеві господарські суди за винятком:

1) Справ, у яких відбувається оскарження рішення третейського суду (для цих справ першою інстанцією виступає апеляційний господарський суд за відповідним округом);

2) Справ, у яких предметом спору виступають права інтелектуальної власності (для цієї категорії справ передбачена підвідомчість Вищому суду з питань інтелектуальної власності).

З огляду на складність та комплексність господарського судочинства, необхідність залучення кваліфікованого адвоката для відстоювання законних інтересів учасника господарської справи є есенційною запорукою результативності такого процесу. З готовністю допоможемо Вам навіть у найскладніших справах.

Залишились запитання? Заповніть форму і ми зв’яжемось з Вами

Залишились запитання? Заповніть форму і ми зв’яжемось з Вами